Nafaka Avukatı

Nafakayı tür bakımından tedbir nafakası, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası ve yardım nafakası olarak 4 ana grupta inceleyebiliriz.

Tedbir Nafakası

Boşanma ya da ayrılık davası açılmasıyla işlemeye başlayan nafaka türüdür. Eş ve çocuklar için istenebilir. Nafakanın tespitinde tarafların mali gücü esas alınır. Kusurlu yada daha az kusurlu taraf olması, davacı ya da davalı olma durumu dikkate alınmadan ve hakimin ara kararla tesis ettiği bir nafakadır. Ara kararla verilmiş olması sebebiyle ilamlı takip yoluyla icra takibi yapılamaz. Bu durumun teknik bir sonucu da nafakaya ait ilamsız takibe nafaka avukatı aracılığı ile itiraz eden nafaka yükümlüsü, takibin kesinleşmesini de engellemiş olur ve nafaka yükümlüsünün icra ceza mahkemesinde tazyik hapsi cezası alması engellenebilir. Boşanma davası açılmadan sadece tedbir nafakası davası da açılabilir.

İştirak Nafakası

Türk Medeni Kanunu iştirak nafakasıyla ilgili düzenlemeyi 182. Maddede düzenlemiştir. Boşanma sonrası çocuklar için tayin edilen nafakadır.

Madde 182.- Mahkeme boşanma veya ayrılığa karar verirken, olanak bulundukça ana ve babayı dinledikten ve çocuk vesayet altında ise vasinin ve vesayet makamının düşüncesini aldıktan sonra, ana ve babanın haklarını ve çocuk ile olan kişisel ilişkilerini düzenler.

Velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlak bakımından yararları esas tutulur. Bu eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır.

Hakim, istem halinde irat biçiminde ödenmesine karar verilen bu giderlerin gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.

Nafaka AvukatıMahkemeler çoğunlukla iştirak nafakalarını tayin ederken yıllık artış oranı belirlememektedir. Dolayısıyla zaten çok cüzi miktarlarda belirlenen nafaka miktarları yıllar geçtikçe komik miktarlar haline gelmektedir. İştirak nafakası boşanma ilamında bir artış içermiyorsa kendiliğinden artmaz ve artış için nafaka avukatı yardımı ile mutlaka tekrar dava açılması gerekmektedir. Aynı durum tersi durum yani nafakanın eksiltilmesi için de geçerlidir. Belli bir nafaka yükümlülüğüne giren taraf ekonomik durumunun değişmesini bahane ederek nafakanın kaldırılması veya eksiltilmesi davası açabilmektedir.

İştirak nafakasının ödenmemesi halinde, şikayet sonucu 3 aya kadar tazyik hapsine hükmedilir. Bu hapis cezası her 3 ay da bir yapılacak şikayetle tekrarlanabilir. Yani nafaka yükümlüsü bir kez 3 ay hapis yattım bundan sonra nafaka ödemek zorunda değilim şeklinde düşünemez. İştirak nafakası nedeniyle verilen tazyik hapis cezaları paraya çevrilemez. İcra ceza mahkemelerinde görülen duruşmalara katılmamak ceza almaya engel olmaz, gıyapta da hapis cezası verilmektedir. İştirak nafakası genelde kural olarak çocuklar 18 yaşını dolduruncaya kadar devam eder.

Yoksulluk Nafakası

Yoksulluk Nafakası Türk Medeni Kanununun 175. Maddesinde düzenlenmiştir.

Madde 175.- Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.

Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz. Boşanma davasıyla yoksulluk nafakası talep edilmezse, dava sonrasında da talep edilebilir. Fakat burada 1 yıllık hak düşürücü süre vardır. Lehine nafaka hükmü tesis edilen taraf evlenince diğer tarafın yoksulluk nafakası yükümlülüğü düşer. Tarafların ölümü halinde de nafaka yükümlülüğü sona erer. Mirasçılık yoluyla taraflara geçmez. Yoksulluk nafakası sadece kadına verilmez, yoksulluğa düşüleceği durumlarda koca içinde hükmedilir.

Yardım Nafakası

Konusu boşanma davaları olmamakla birlikte yine aile mahkemeleri tarafından verilen yardım nafakaları Türk Medeni Kanununun 364 ve sonrası maddelerinde düzenlenmiştir.

Madde 364.- Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür.

Kardeşlerin nafaka yükümlülükleri, refah içinde bulunmalarına bağlıdır.

Eş ile ana ve babanın bakım borçlarına ilişkin hükümler saklıdır.

Yardım Nafakasının amacı aile bireyleri arasında yardımlaşmayı esas almaktır. Mahkemece hükmedilen nafaka kararı tarafların ekonomik durumlarının değişmesiyle artırılabilir yada tamamen kaldırılabilir.